TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuojalain ja henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (533/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ
PintaYkköset Oy
Y-tunnus 2894046-7
puh. 045 116 7755
e-mail: seppo.ratilainen@pintaykkoset.fi

TIETOSUOJAVASTAAVA / YHTEYSHENKILÖ
Seppo Ratilainen
puh. 045 116 7755
e-mail: seppo.ratilainen@pintaykkoset.fi

REKISTERIN NIMI
PintaYkköset Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Pintaykköset Oy:n asiakastiedon ylläpito.
Asiakasrekisteriä käytetään sovittujen palveluiden tuottamiseen, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakastyytyväisyyskyselyihin sekä asiakkaan luvalla yrityksen tekemää sähköpostiviestintää varten.

Tarjouspyyntölomakkeen kautta tulleet yhteydenotot, jotka eivät johda asiakassuhteeseen kuitenkin tallennetaan yrityksen rekisteriin. Näiden tietojen säilytysaika 5 vuotta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Pintaykköset Oy:n asiakasrekisteri sisältää pääasiassa seuraavia henkilötietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiointimaa- ja kieli, paikkakunta, suoramarkkinointikielto ja suostumukset, tietojen luovutuskiellot ja suostumukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, asiakashistoria.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tilaukset ja tarjouspyynnöt, asiakkaalta saatu tieto asiakassuhteen alkaessa ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

TIETOJEN KÄYTTÖ
Keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia yhteisiä käyttötarkoituksia ovat:
Asiakkaan tunnistaminen palveluiden toimittamiseen liittyen.
Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen.
Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
Asiakassuhteen ylläpito
Sopimusten ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen.

TIETOJEN LUOVUTUS
Henkilötietoja käsittelevät Pintaykköset Oy:n henkilöstöön kuuluvat henkilöt tämän tietosuojaselosteen mukaisia tehtäviä suorittaessaan. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiakastiedot on tallennettu rekisterinpitäjän käytössä oleviin järjestelmiin, jotka on suojattu käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmät on myös suojattu fyysisten laitetilojen suojaamisen ja käyttöoikeuksien avulla sekä palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät sekä järjestelmien asiantuntijat.

REKISTERIN KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kiellon voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

OIKAISUOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu korjauspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle osoitteella Pintaykköset Oy, Rahtikatu 26 A 3, 80100 Joensuu. Korjausta koskevassa pyynnössä on yksilöitävä vaadittavat korjaukset sekä niiden perusteet.

TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta.

Soita